Menu Close

Pseudomyopia

Pseudomyopia หรือ สายตาสั้นเทียม

Pseudomyopia หรือ สายตาสั้นเทียม
.
1 เกิดจาการปรับโฟกัสของเลนส์ตา เนื่องจากเวลามองใกล้ เลนส์ตาจะเปลี่ยนรูปร่างเหมือนเลนส์นูน และหากใช้เวลาในการมองใกล้นานๆ อาจจะทำให้เลนส์เปลี่ยนรูปร่าง เพื่อใช้มองไกล ทำได้ช้า ในบางราย อาจจะใช้เวลาในการคลายตัวไม่เท่ากัน ทำให้รู้สึกว่ามองไกลไม่ชัด อาการจะคล้ายคนสายตาสั้น แต่เมื่อเลนส์คลายตัวได้แล้ว การมองเห็นจะกลับมาเป็นปกติ
.
2 เกิดจากการที่กล้ามเนื้อ ciliary body ใช้งานมองระยะใกล้มากเกินไปจึงเกิดอาการเกร็งค้างจึงทำให้การมองเห็นนั้นเบลอไปชั่วระยะเวลานึง และเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวก็จะกลับมาเห็นภาพปกติ ช่วงที่กล้ามเนื่อเกร็งค้างนั้นถ้าตรวจสายตาก็จะพบค่าสายตาได้ จึงเรียกภาวะนี้ว่าสายตาสั้นเทียม
.
3 อาจจะเกิดจากโรคทางระบบประสาทตา หรือยาบางชนิดได้ เช่น ยาบางชนิดที่รักษาโรคพาร์กินสัน , ยา Diamox , อุบัติเหตุที่สมอง
.
แนวทางป้องกัน อาจใช้สูตร 20/20/20 เพ่งสายตา20 วินาที มองไกล 20 ฟุต เป็นเวลา 20 วินาที หรือพักสายตา 1 นาที ทุกครึ่งชั่วโมง หรือใช้สายตา 1 ชั่วโมง แล้วพักสายตา 5-10 นาที เพื่อไม่ให้เกิดการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อ และไม่ควรใช้สายตาในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
.
⭐️ สาตาและการมองเห็น เป็นเรื่องสำคัญ ไว้ใจให้ทัศนมาตรดูแลนะคะ ⭐️
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *