Menu Close

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

 

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและ เนื้อหาต่างๆ ที่ผู้เข้าใช้งานจะได้รับชมอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการเป็นส่วนตัว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของ www.better-eye.com บริษัท แว่นตาเบทเทอร์อาย จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซด์ดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านและผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.better-eye.com
ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.better-eye.com เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงค้นหาสินค้าและใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.better-eye.com
เมื่อท่านดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับและตกลงที่จะให้ข้อมูลของท่านแก่เว็บไซต์ บริษัทฯ อันได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล
ที่อยู่
วัน เดือน ปี เกิด
เลขประจำตัวประชาชน
อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
ข้อมุลบัตรอิเล็กทรอนิคก์สำหรับทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าผ่านทาง www.better-eye.com
เว็บไซต์ www.better-eye.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานทางธุรกิจ และมีกระบวนการที่ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.better-eye.com แล้วเข้าไปที่หัวข้อ “ข้อมูลสมาชิก” ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากนั้นกด “ยืนยัน” ระบบก็จะบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้บริการของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของเว็บไซต์บริษัทฯ

นและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ
เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
ประเภทของการสืบค้น
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.better-eye.com อาจตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการต่างๆ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ รวมถึงอาจใช้ระบบ”คุกกี้”(cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจะติดตั้ง”คุกกี้”บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

หมายเลข IP คอมพิวเตอร์
ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
หน้าเว็บใน www.better-eye.com ที่เข้าเยี่ยมชม
วันและเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข้อมูลที่ค้นหาภายในเว็บไซต์
สถิติต่างๆ
นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บเนื้อหาในอีเมล ที่อยู่ของอีเมล และการโต้ตอบอีเมล ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน เพื่อการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสงสัยนั้นๆ จะได้รับการแก้ไข
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทํางานของเว็บไซต์ www.better-eye.com ของบริษัทฯ นั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเป็นสำคัญ เว็บไซต์ www.better-eye.com จะไม่ส่งต่อ หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นหรือองค์กรอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่

ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ
ข้อมูลที่ส่งต่อนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง
การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ เช่น ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เว็บไซต์ www.better-eye.com อาจทำความตกลงกับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) เพื่อดูแลรักษาและพัฒนาระบบของบริษัทฯ และเพื่อการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้บริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์บริษัทฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน และจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ รวมถึงยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย
บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เหล่านั้นเป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก
บริษัทฯ มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก บริษัทฯ จะไม่ทําการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เว้นแต่ว่าบริษัทฯ มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทําดังกล่าวจําเป็นเพื่อที่จะ

ทําตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอื่น
เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
อนึ่ง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการบนเว็บไซต์ www.better-eye.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทําการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนําข้อความ รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการบนเว็บไซต์นี้ หรือกระทําการอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก
หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพใดๆ ที่มีลักษณะขัดหรือละเมิดต่อกฎหมายตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับแก้ไข ระงับ ตัด หรือลบข้อความ หรือรูปภาพเช่นว่านั้นออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งก่อนแต่อย่างใด

การไม่เป็นตัวแทนข้อมูลข่าวสาร การสละข้อเรียกข้อง
การนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซต์ www.better-eye.com นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย หรือสมประโยชน์ใดโดยเฉพาะ

บริษัทฯ ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ เท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัทฯ เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต เว็บไซต์ www.better-eye.com จะปกปิดและเก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

อนึ่ง ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร องค์ความรู้ต่างๆ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือแสวงประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว