Menu Close

e-Tax invoice by email

ลูกค้าร้านเบทเทอร์อายที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แบบกระดาษ และใบกำกับภาษีรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์  สามารถขอจากทางร้านได้เลยครับ เพียงท่านซื้อสินค้ากับทางร้าน ในช่วง วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมพาพันธ์ 2566 โดยทำตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร ดังนี้

นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 มาลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นภาษีในปี 2567 ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
  • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางร้านสามารถทำให้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *