Menu Close

What is Pupillary distance ?

What is Pupillary Distance and how do you measure it?

         หากคุณเคยมีประสบการณ์ใส่แว่น แล้วรู้ไม่สบายตา รู้สึกล้าๆ ทั้งๆที่ค่าสายตาเท่าเดิม แต่ทำไมพอเปลี่ยนแว่นแล้วถึงรู้สึกไม่สบายเหมือนเดิม เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จัก คำว่า Pupillary Distance หรือ PD นั่นเอง

Pupillary Distance คืออะไร?

PD คือ ระยะห่างของรูม่านตาทั้ง 2 ข้าง หรือระะห่างจาก ตาข้างขวาถึงตาข้างซ้าย ซึ่งแต่ละคนจะไม่เท่ากัน

PD เป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญในการประกอบแว่นตา เพื่อให้ได้แว่นตาที่ถูกต้องและใส่สบาย

การวัด PD 

สามารถวัดได้ 2 แบบ คือ PD รวม กับ PD แยกข้าง 

PD รวม คือ วัดจากกึ่งกลางตาข้างหนึ่ง ถึงกึ่งกลางตาอีกข้างหนึ่ง

PD แยกข้าง คือ การวัดจากกึ่งกลางตาข้างหนึ่งถึงจมูก และวัดตาอีกข้างเหมือนเดิม

    การวัด PD แยกข้างกัน จะทำให้ได้ค่าที่แม่นยำกว่า เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่ระยะห่างของตาทั้ง 2 ข้าง ไม่เท่ากัน 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *