Menu Close

การควบคุมสายตาสั้น

Eye care profesional แว่นโปรเกรสซีฟ ทัศนมาตร

" Myopic Control " การควบคุมการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น

     มีสมมติฐาน ในเรื่องของการเพิ่มของสายตาสั้น บอกว่า ภาพที่ตกบริเวณ peripheral retina นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้น เนื่องจากไปกระตุ้น receptor ที่อยู่บริเวณ peripheral retina  ทำให้ลูกตาขยายขนาดไปรองรับภาพที่ตกเลยจอประสาทตา ยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของสายตาสั้น หากสามารถตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา จะทราบได้ว่า คนไข้มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นหรือไม่
การควบคุมการเพิ่มของสายตาสั้น ทำได้หลายวิธี

    1. การควบคุมพฤติกรรมการใช้สายตาระยะใกล้ เพราะการมองใกล้ เราจะได้ภาพที่ตกเลยจอประสาทตา จึงแนะนำให้ ลดการใช้ หรือให้พักสายตาหากใช้งานระยะใกล้ โดยให้พัก ทุกชั่วโมงการทำงาน โดยการละสายตาจากจอ มองไปไกลๆ หรือมองสีเขียว หรือหลับตา โดยใช้เวลาพักประมาณ 5-15 นาที และในระหว่างพัก ไม่ควรเล่นสมาร์ทโฟนต่อ
   2. หากการควบคุมพฤติกรรม ทำได้ไม่ดี หรือคนไข้เป็นเด็ก ยังมีเลนส์ที่ออกแบบโครงสสร้างมาเพื่อป้องกันการเพิ่มของสายตาสั้น สามารถลดการเพิ่มของสายตาสั้นได้จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เพิ่ม เพียงแต่เพิ่มครั้งละไม่มากแทน
   3. ลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้เกิดการเพิ่มของสายตาสั้น เช่น ปัญหาของกล้ามเนื้อตา เช่น convergence insufficiency หรือ accommodative excess ซึ่งหากตรวจพบ และแก้ไขได้ การเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นจะน้อยลง
   4. การใช้คอนแทคเลนส์แบบกึ่งแข็ง เพื่อควบคุมภาพ peripheral retina ให้เกิดขึ้นน้อยลง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และยังต้องใช้นักทัศนมาตรในการประกอบคอนแทคเลนส์เท่านั้น

     ทั้งนี้ การตรวจเพื่อการควบคุมการเพิ่มของสายตาสั้น ต้องใช้ความชำนาญ เพราะต้องได้ค่าที่ละเอียดมากๆ และยังต้องหาความผิดปกติต่างๆของกล้ามเนื้อตา ซึ่งนักทัศนมาตรเท่านั้นที่สามารถทำได้

myopia control ทัศนมาตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *